شرایط عمومی همکاری با مهرتابان

۱- تقید به مبانی و احکام فقه شیعه جعفری

۲- دارا بودن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه

۳- سابقه کار در رشته مورد تقاضا

۴- فراغت از تحصیل

۵- پایان خدمت یا معافیت (مرد)

۶- آشنا به کار با رایانه (در حد رشته مورد تقاضا)

۷- آشنا به زبان انگلیسی (در حد رشته مورد تقاضا)

۸- معرف معتبر

۹-طی مراحل گزینش آموزش و پرورش(پس از دعوت به کار)

۱0-دارای شرایط عمومی فوق هستم.