مدرسه زندگی

مدرسه زندگی
یعنی تحول در آموزش و تنوع در پرورش

مجتمع فرهنگي آ‌موزشي مهر معتقد است رشد علمي و آموزشي دانش آموزان بايد دراولويت نخست فعاليتهاي مدارس قرار داشته باشد و فرزندانمان را بـراي آينده اي درخشان در زمينه هاي علمي و فن آوري تربيت نمايد. هر چند نبايد توجه به مهـارتـهاي علمي ، ما و شما را از تـوجه بـه ساير نيـازهاي فرهنـگي ،اعتقادي ، هنـري و اجتماعي عزيزانمان باز دارد.به عبارت ديگر درس خواندن لازم و واجب است اما كافي نيست .بدين منظور درتمامي پايه هاي تحصيلي از پيـش دبستـاني تا چهارم دبيرستان به تناسب اهميت موضوع ساعاتي به دروس اصلي دانش آموزان اضافه گرديده است.علاوه بر كتـب درسي ، كتابـهاي كمك آموزشي يا جـزوات تكميلي نيز در ساعات فوق برنامه تدريس مي گردد. كتـب و جزواتي كه جنـبه كتـاب كار دارند و توسـط معـلم تدريـس يا به عنوان تكليـف تأكيد مي گردد رأسـاً توسط مدارس تهيه و در اختيار فرزندتان قرار مي گيرد.امتحانات مستـمر با برنامه زمان بندي متنـاسب با بودجه بندي كتب درسي به صورت فصلی برگزار و نتايج آن در قالب كارنـامه هاي ماهـانه بر روي سايت مجتمع مهر در اختيار دانش آموزان و والدين قرار مي گيرد.