اهداف و تاریخچه

اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند.

آموزش یعنی کمک به داشتن چشمی تیز بین تر و زیبا بین تر.

آموزش به معنی افزایش درجه آگاهی انسان جهت بکارگیری در زندگی است.

آموزش یعنی تقویت هوشمندی جهت پردازش داده های حیات انسانی.

در زندگی به جز خوشبختی باید به فکر رشد هم بود.

خرد مند آنچه را که می داند نمی گوید ، ولی آنچه را که می گوید می داند.

دانش اندوزی تبلور ذهن توانا است.

ذهنت را در روشنایی دانش نگه دار ،در آن تاریکی جهل را نخواهی یافت.

گذشت زمان آدمی را پیر نمی سازد ، بلکه کهنه شدن آگاهی ها او را فرتوت می کند.

هدف آموزش ، آماده کردن فرد برای یادگیری مادام العمر است.

فرهیختگی دریافت محفوظات نیست ، بلکه مسیری است همیشگی و تا پایان عمر.

معلم وقتی اثر می گذارد که دانش آموز آماده باشد.

لذت یادگیری ، فرد را به دانش آموزی برای تمام عمر تبدیل می کند. در درون هر استاد بزرگ ، استاد بزرگتری نهفته است که فقط دانشجویان توانا ، او را کشف می کنند.

آموزش ، شاهراه بالندگی است.

هیچ حرفه ای شرافتمند تر از آموزش نیست.

معلم بزرگ ، هنرمند بزرگی است که بر روح انسان ها اثر خود را نقش می زند.

معلم خوب دست انسان را می گیرد ، فکر او را باز می کند ، به قلبش رسوخ می کند و آینده او را رقم می زند.

معلم میان مایه ، بیان می کند ، معلم خوب توضیح می دهد ، معلم عالی الهام می بخشد و روح را بر می انگیزد.

معلمان تأثیرگذار ما کسانی هستند که به توانایی های ما ایمان دارند.

کسی که از دانش اندوزی باز می ماند پیر است.

جوان نگه داشتن مغز ، بزرگترین نعمت زندگی است.

استادان بزرگ ، دانشجویان خود را به سرزمین هایی هدایت می کنند که خود آن را ندیده اند.

تربیت امروز انسان ، سمت و سوی فردای او را رقم می زند.

من بر آینده تأثیر می گذارم ، چون تدریس می کنم.

یک دستور العمل مهم : اول عشق بورز ، بعد آموزش بده.